คุณพ่ออิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง

 
คุณพ่อ อิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง

REV.  IGNATIUS  ADISAK  SOMSAENGSUANG
 
 
คุณพ่อ อิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1960 จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับศีลล้างบาปวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1960  วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา  
บิดาชื่อโทมัสเจริญ สมแสงสรวง มารดาชื่อโรซา สุกใส สมแสงสรวง
มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 2 คน   เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3
 
การศึกษา
โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 7
ปี ค.ศ. 1972-1976 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
ปี ค.ศ. 1977-1978 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
ปี 1979                 ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
ปี ค.ศ. 1980-1986  เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
                           สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
ปี ค.ศ. 1990          เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท 
                           วิชากฎหมายพระศาสนจักร
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1986
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
18 พ.ค. 1986 - 1 พ.ค. 1989       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
18 พ.ค. 1986 - 8 พ.ค. 1989       ดูแลแผนกจัดซื้ออุปกรณ์และบริการสำนักมิสซังกรุงเทพฯ
1 พ.ค. 1989 - 8 พ.ค. 1990        ช่วยงานอภิบาลวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
8 พ.ค. 1990 - 24 มิ.ย. 1990       ช่วยงานอภิบาลวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
24 มิ.ย. 1990 - 15 พ.ค. 1992      ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศ
                                              อิตาลี ปริญญาโท วิชากฎหมายพระศาสนจักร 
15 พ.ค. 1992 - 1 พ.ค. 1994       ดูแลสุสานสังฆมณฑล สามพราน นครปฐม
15 พ.ค. 1992 - 1 พ.ค. 1993       ช่วยงานแผนกที่ดิน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1 พ.ค. 1993 - 2 พ.ค. 1999         เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004       อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
10 พ.ค. 2004 - 5 พ.ค. 2014       เหรัญญิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, หัวหน้าแผนกบริการ 
10 พ.ค. 2004 - 5 พ.ค. 2012       และช่วยงานอภิบาลวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
1 ต.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2014         ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
5 พ.ค. 2012 - 5 พ.ค. 2014         ช่วยงานอภิบาลวัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101
5 พ.ค. 2014- 6 มี.ค. 2021           เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
13 พ.ค. 2017- 6 มี.ค. 2021          ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการปกครองวัด
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                  ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                  พักประจำและช่วยงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ