คุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

 
คุณพ่อ ยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

REV. JOSEPH VIRASAK VANAROTSUVIT
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เกิดวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1946  จังหวัดสมุทรปราการ
รับศีลล้างบาปวันที่ 24  มีนาคม  ค.ศ. 1946  วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ  
บิดาชื่อกิมสุน วนาโรจน์สุวิช(แซ่โง้ว)  มารดาชื่อโบ๋วตัว วนาโรจน์สุวิช(แซ่เล้า)  
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 4 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1951-1956   เรียนที่โรงเรียนราฟาแอล ปากน้ำ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1956-1962   เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6
- ปี ค.ศ. 1963   สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิม. 8 (มัธยมปีที่ 8)
- ปี ค.ศ. 1965   สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.ก.ศ.)
- ปี ค.ศ. 1966   สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
- ปี ค.ศ. 1970   เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา ปริญญาโท สาขาปรัชญา
- ปี ค.ศ. 1973   เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา ปริญญาโท สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1981-1982    เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา ปริญญาเอก สาขาปรัชญา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 17  มีนาคม  ค.ศ. 1974
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
17 มี.ค. 1974 - 10 พ.ค. 1981           ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
                                                   และผู้จัดการ-ครูใหญ่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
17 มี.ค. 1974 - 13 มี.ค. 1975           ผู้ดูแลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน (เจ้าอาวาส) มาจากบ้านเณรเล็ก
10 พ.ค. 1981- 3 พ.ค. 1982             ศึกษาต่อที่กรุงโรม
3 พ.ค. 1982 - 1 พ.ค. 1989             พักประจำที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
3 พ.ค. 1982 - 1 พ.ค. 1989             อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
ปี ค.ศ. 1983 - 1994                       อธิการวิทยาลัยแสงธรรม
ปี ค.ศ. 1985 - 1989                       ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
8 ก.พ. 1985 - 11 เม.ย 1986            ผู้จัดการโรงเรียนโยนออฟอาร์คพณิชยการ
1 พ.ค. 1989 - 8 พ.ค. 1990             ศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา ในนามของสภาพระสังฆราชฯ
8 พ.ค. 1990                                 อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
8 พ.ค. 1990 - 1991                       ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญเปโตร สามพราน
8 พ.ค. 1990 -  1 พ.ค. 1994            ผู้อำนวยการฝ่ายงานธรรมทูต
1 พ.ค. 1994 - 14 พ.ค. 2000           อธิการศูนย์ฝึกอบรม "บ้านผู้หว่าน"
4 พ.ค. 1997 - 2 พ.ค. 1999             ช่วยงานอภิบาลวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด สมุทรปราการ
2 พ.ค. 1999 - 14 พ.ค. 2000           ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาล
14 พ.ค. 2000 - 1 พ.ค. 2005           ช่วยงานอภิบาลวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
2 พ.ค. 1999 - 30 เม.ย. 2016          ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)
8 เม.ย. 2005 - 30 เม.ย. 2016          จิตตาภิบาลอารามภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
30 เม.ย. 2016 - ปัจจุบัน                  เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ