วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)


 
ตั้งอยู่เลขที่ 1112  ซอยวัดไผ่เงิน  ถนนจันทน์ 
แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5439, 0-2212-8098, 0-2212-8099    FAX: 0-2674-8130
 
คุณพ่อแปรูดง เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ (ค.ศ. 1939-1960) เป็นผู้คิดที่จะขยายมิสซังคาทอลิกในกรุงเทพฯไปทางใต้  โดยตั้งใจที่จะสถาปนากลุ่มคริสตชนใหม่แยกออกมาจากวัดอัสสัมชัญ  ดังนั้นในปี ค.ศ. 1951  ท่านจึงได้ซื้อที่ดินแปลงใหญ่ในบริเวณใกล้วัดไผ่เงิน เมื่อซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้วก็ปรับที่ให้เรียบ  และสร้างโรงเรียนหญิงหลังหนึ่งก่อน มอบให้ซิสเตอร์คณะอุรสุลิน เป็นผู้บริหาร เปิดสอนชั้นมัธยมเมื่อปี ค.ศ. 1953 (ร.ร.วาสุเทวี) และสร้างอาคารหลังที่สองซึ่งได้มีพิธีเสกวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1954 และในปีเดียวกันนั้นเอง คุณพ่อแปรูดงก็ได้สร้างบ้านพักซิสเตอร์สำหรับซิสเตอร์คณะพระ หฤทัยแห่งกรุงเทพฯ เพื่อพักอาศัย, สร้างโรงเรียนประถม (ร.ร.เปรมฤดี ศึกษา) เพื่อแยกนักเรียนชายและนักเรียนหญิงคนละแห่งซึ่งได้มีการเสกเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1955 พร้อมกันนั้นคุณพ่อแปรูดงยังได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์  เพื่อเป็นที่พักของคุณพ่อที่มาประจำและดูแลวัด  ทำการเสกวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1955  
 

มื่อมีที่ดิน การก่อสร้างโรงเรียน บ้านพัก และมีสัตบุรุษย้ายมาอยู้บ้างแล้ว  ก็ถึงเวลาที่จะสร้างศูนย์กลางของคริสตชนเสียที ดังนั้นจึงมีพิธีเสกศิลาฤกษ์วัดใหม่เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1955 เมื่อการก่อสร้างเริ่มต้น  ก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้ควบคุมการก่อสร้างต่างๆ และเพื่ออภิบาลสัตบุรุษซึ่งย้ายมาเรื่อยๆ เพื่อหาที่อาศัย และที่ทำงานอยู่ในบริเวณนี้ คุณพ่อแปรูดงจึงต้องการจะมีปลัดองค์หนึ่งมาอยู่ประจำที่นี่ พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง จึงสั่งย้ายคุณพ่อบากองปลัดวัดนครชัยศรี มาเป็นปลัดของคุณพ่อแปรูดงและอยู่ประจำที่นี่ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1954 ในตอนแรก คุณพ่อบากองพำนักอยู่ในโรงเรียนประถมของวัด และไปทำมิสซาโปรดศีลแก่ซิสเตอร์และบรรดาสัตบุรุษในวัดน้อยของโรงเรียนวาสุเทวี เมื่อบ้านพักพระสงฆ์สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงย้ายจากโรงเรียนมาอยู่บ้านพักพระสงฆ์ คุณพ่อแปรูดงจึงมอบอำนาจให้คุณพ่อบากองรักษาการณ์และคุมการก่อสร้าง  ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีเนื่องจากมีทุนทรัพย์ไม่พอ  มีพิธีเสกศิลาฤกษ์วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1955  และเริ่มสร้างตัววัดในปีนั้นเอง

ในปี ค.ศ. 1960 คุณพ่อวิลเลียม ตัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญและวัดตรอกจันทน์  แทนคุณพ่อแปรูดงจึงเป็นภาระของท่านที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการหาทุนทรัพย์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างวัดใหม่จนสำเร็จ ส่วนการอภิบาลสัตบุรุษและคุมการก่อสร้าง ท่านก็มอบให้เป็นธุระของคุณพ่อบากองดังเดิม ในที่สุดการก่อสร้างวัดใหม่ก็สำเร็จซึ่งใช้เวลานานถึง 8 ปี และในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1963 ก็ได้มีพิธีเสกวัดใหม่ถวายแด่ท่านนักบุญยอแซฟ
 
วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์เป็นวัดโดยสมบูรณ์ ไม่ต้องขึ้นกับวัดอัสสัมชัญอีกต่อไป มีคุณพ่อบากองเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ท่านปกครองดูแลวัดในทุกด้านทั้งด้านการอภิบาลและด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1963 จนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 1965 ต่อมาท่านเหนื่อยมากจนต้องกลับไปพักรักษาตัวที่ประเทศฝรั่งเศส  และกลับมาอีกเมื่อปี ค.ศ. 1969 ท่านพักเกษียณและอยู่ประจำที่วัดตรอกจันทน์ ช่วยฟังแก้บาป และทำมิสซา จนถึงปี ค.ศ. 1986 จึงเข้าบ้านพักคนชรา ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เจ้าอาวาสองค์ต่อมาที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปกครองดูแลวัดตรอกจันทน์คือ คุณพ่อเลโอนารด์ เดอเยซู (ค.ศ. 1966-1973),  คุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร (ค.ศ. 1974-1979,  คุณพ่อศวง ศุระศรางค์ (ค.ศ. 1979-1983),  คุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ (ค.ศ. 1983-1984), คุณพ่อปิยะ โรจนมารีวงศ์ (ค.ศ. 1984-1989), คุณพ่อสมศักดิ์  ธิราศักดิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1989-1994 
 
 
ปี ค.ศ. 2012 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “เปรมฤดีศึกษา” เป็น “ยอแซฟกรุงเทพ”
จัดตั้งสภาอภิบาลวัดชุดใหม่  เริ่มงานกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน 12 เขต
 
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มสัตบุรุษ 1. อบรมพระคัมภีร์  2. กิจกรรมจิตภาวนา  3. สัมมนาเยาวชน
โอกาสเตรียมการฉลองครบ 50 ปี ของวัดสัตบุรุษมีความกระตือรือร้นในความเชื่อและการร่วมใจในกิจกรรมของวัดอย่างดี
 
คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1994-1999
คุณพ่อชุมภา  คูรัตน์         ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1999- 2004
คุณพ่อสุรชัย  กิจสวัสดิ์      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2004- 2008
คุณพ่อวิวัฒน์  แพร่สิริ       ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2008-2013
คุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2013- 2018
คุณพ่อประทีป สุทธินาวิน   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2018- 2021
คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล       ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2021-ปัจจุบัน
 
 
รายชื่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 

ลำดับที่

เจ้าอาวาส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ระยะเวลา

1.

คุณพ่อแปรูดง

 

1951-1960

2.

คุณพ่อบากอง (รักษาการ)

 

1954-1960

3.

คุณพ่อวิลเลียม ตัน

 

1960-1963

4.

คุณพ่อบากอง

 

1963-1963

 

 

คุณพ่อแก็งตารด์

1962-1962

5.

คุณพ่อบากอง

 

1963-1965

 

 

คุณพ่อบุญเลิศ  ธาราฉัตร

1963-1965

6.

คุณพ่อเตรบาออล

 

1965-1966

7.

คุณพ่อเลโอนารด์  เดอ เยซู

 

1966-1973

 

 

คุณพ่อบากอง

1966-1973

 

 

คุณพ่อบุญนาค   ทองอำไพ

1972-1973

8.

คุณพ่อสวัสดิ์  พงษ์หว่าน

 

1973-1973

9.

คุณพ่อบุญเลิศ  ธาราฉัตร

 

1974-1979

 

 

คุณพ่อซิลวาโน    มายิสตราลีๆ

1976-1979

10.

คุณพ่อศวง  ศุระศรางค์

 

1979-1983

 

 

คุณพ่อบรรจบ  โสภณ

1980-1981

 

 

คุณพ่อวิทยา    แก้วแหวน

1981-1983

11.

คุณพ่อเสวียง   ศุระศรางค์

 

1983-1984

 

 

คุณพ่อสุรชัย   ชุ่มศรีพันธุ์

1983-1984

 

 

คุณพ่อสุรพงษ์  นาแว่น  อนุสงฆ์

1983-1984

12.

คุณพ่อปิยะ   โรจนมารีวงค์

 

1984-1986

 

 

คุณพ่อสมพร   เส็งเจริญ

1984-1986

 

 

คุณพ่อวิจิตต์    แสงหาญ

1986- 1988

 

 

คุณพ่อไพริน    เกิดสมุทร

1988-1989

13.

คุณพ่อสมศักดิ์   ธิราศักดิ์

 

1989-1994

 

 

คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

1989-1995

 

 

คุณพ่อสุรนันท์   กวยมงคล

1993-1993

 

 

คุณพ่อถิรลักษณ์    วิจิตรวงศ์

1994-1995

14.

คุณพ่อสำรวย    กิจสำเร็จ

 

1994-1999

 

 

คุณพ่อพรชัย    บรัศวกุล

1995-1997

 

 

คุณพ่อสุทธิชัย   บุญเผ่า

1997-2001

15.

คุณพ่อชุมภา    คูรัตน์

 

1999-2004

 

 

คุณพ่อโชคชัย   ครัตนสุวรรณ

2005-2007

 

 

คุณพ่อวรพจน์   วิสิฐนนทชัย

2007-2009

16.

คุณพ่อวิวัฒน์    แพร่สิริ

 

2008-2013

 

 

คุณพ่อวุฒิไกร  ชินทร์นลัย

2009-2010

 

 

คุณพ่อพรศักดิ์   ชื่นจิตอภิรมย์

30/04/2010-1/09/2010

 

 

คุณพ่อสุทธิ ปุคะละนันท์

1/09/2010-1/05/2013

17.

คุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์

 

2013-2018

 

 

คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร

2013-2014

 

 

คุณพ่อเชษฐ์ดนัย ไชยเผือก

2014-2016

   

คุณพ่อณรงค์  รวมอร่าม

2016-2017

18. คุณพ่อประทีป สุทธินาวิน

 

2018-2021

   

คุณพ่อเชษฐ์ดนัย ไชยเผือก

2018-2021

19. คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล  

2021-ปัจจุบัน

    คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ 2021-ปัจจุบัน
 
แผนที่การเดินทาง