องค์ที่ 106 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 2 (St. Adrian II ค.ศ.867-872)

องค์ที่ 106 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 2 (St. Adrian II ค.ศ.867-872)