พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

 
พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

BISHOP JOSEPH  VUTHILERT  HAELOM
 
   
เกิด 17 ธันวาคม ค.ศ. 1951 (ตามบัตรประชาชน)
9 ธันวาคม ค.ศ. 1951 (ตามทะเบียนศีลล้างบาป) จังหวัดปทุมธานี
รับศีลล้างบาป วันที่  17  ธันวาคม ค.ศ. 1951  วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร  
บิดาชื่อ เปโตรบุญมี แห่ล้อม  (เสียชีวิตแล้ว) 
มารดาชื่อ เชลีนาสาคร แห่ล้อม (เสียชีวิตแล้ว) 
พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง ทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย
                              1.   รุศตีกุส ผสม แห่ล้อม (เสียชีวิตแล้ว)
                              2.   ยอแซฟ บวร แห่ล้อม
                              3.   กาทารีนา สำเริง ศรีสุข
                              4.   ยออันนาด๊าก บันเทิง เอี่ยมสะอาด
                              5.   มารีอา เพลินจิต เอียงผาสุก (เสียชีวิตแล้ว)
                              6.   อันตน เสนาะ แห่ล้อม (เสียชีวิตแล้ว)
                              7.   ยอแซฟ สุวรรณ แห่ล้อม
                              8.   ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1959-1965     เรียนที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1965-1972  เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1973-1974     เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
- สอบเทียบความรู้ของกระทรวง ศึกษาธิการ ได้วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.ก.ศ.) และวุฒิ ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
- ปี ค.ศ. 1974-1980 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1984 ปริญญาตรีบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- อบรมพิเศษ  Sab (3/2002)
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1980
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
  
3 ส.ค. 1980 - 14 ก.ย. 1981         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
                                               (ปฏิบัติหน้าที่จริง 3 ส.ค. 1980-14 ก.ย. 1980)
15 ก.ย. 1981 - 8 ก.พ. 1985        เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
                                               ผู้จัดการ-ครูใหญ่โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก
                                              (ปฏิบัติหน้าที่จริง 14 ก.ย.1981-8 ก.พ. 1985)
10 พ.ค. 1981 - 8 ก.พ. 1985        เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ หัวตะเข้
8 ก.พ. 1985 - 1 พ.ค. 1989          เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
                                               
และครูใหญ่โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง
4 ส.ค. 1988 - 10 พ.ค. 2004        ที่ปรึกษาพระสังฆราช (พระคาร์ดินัล)
1 พ.ค. 1989 - 7 พ.ค. 1995          ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
                                               ครูใหญ่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
1 พ.ค. 1994 - 14 พ.ค. 2000        ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม
7 พ.ค. 1995 - 14 พ.ค. 2000        เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
                                               และผู้จัดการ-ครูใหญ่โรงเรียนกุหลาบวิทยา
14 พ.ค. 2000 - 10 พ.ค. 2004      ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาล
14 พ.ค. 2000 - 10 พ.ค. 2004      จิตตาธิการอารามคาร์แมล สามพราน
14 พ.ค. 2000 - 10 พ.ค. 2004      ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล  “บ้านผู้หว่าน” สามพราน นครปฐม
10 พ.ค. 2004 – 5 พ.ค. 2012       ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
10 พ.ค. 2004 - 5 พ.ค. 2012        เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยเชียงใหม่
ปี ค.ศ. 2005 - 5 พ.ค. 2012          อุปสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
5 พ.ค. 2012 - 25 เม.ย. 2018        อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ค.ศ. 1980- ปัจจุบัน                      จิตตาธิการสมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลแห่งประเทศไทย
 
งานเขียน

-   ปี ค.ศ. 2010 ได้เรียบเรียงคำสอนเล่มหนึ่ง คือ “หลักธรรมคำสอนคาทอลิก” เป็นหนังสือที่ใช้ภาษาง่ายๆ เข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไป  ได้รับความนิยมอย่างดี ตีพิมพ์ 4 ครั้ง และยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

-   ปี ค.ศ. 2011 จัดทำหนังสืออีกเล่มหนึ่ง คือ “การเตรียมแต่งงานแบบคาทอลิก” เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะแต่งงานแบบคาทอลิก  ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์การอบรมคู่แต่งงานมายาวนาน ขณะเมื่อเป็นเจ้าวัดอยู่ตามวัดนั่นเอง

 

                        วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2018 ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นพระสังฆราชประมุของค์แรกของสังฆมณฑลเชียงราย และรับพิธีบวชฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู