พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

 
ลูกวัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
เกิดวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1959
รับศีลล้างบาป วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1959 
พ่อทูนหัวเปโตร จรรยา ระงับพิศม์
รับศีลกำลัง วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.1970
บิดา ยอห์น บัปติส เกษตร  จรัสศรี
มารดา ลูซีอา เดือนฉาย  จรัสศรี
มีพี่น้อง 5  คน  ชาย 2 คน   หญิง 3 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 
 
การศึกษา
ระดับประถมต้น        โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
ระดับประถมปลาย     โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ระดับมัธยมต้น          โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ระดับมัธยมปลายปี     ม.ศ.5  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ระดับอุดมศึกษา        สาขาปรัชญาและศาสนา และสาขาเทววิทยา 
 
ลำดับขั้นการบวช
ผู้อ่านพระคัมภีร์  วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1984 (วิทยาลัยแสงธรรม) โดยพระสังฆราช ยออากิม พเยาว์   มณีทรัพย์
ผู้ช่วยพิธีกรรม  วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1985 (วิทยาลัยแสงธรรม)  โดยพระสังฆราช ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน 
สังฆานุกร วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1986 (วิทยาลัยแสงธรรม) โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน  หมั้นทรัพย์
รับศีลบวชพระสงฆ์ วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ.1987  (อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก)  โดยพระสังฆราช ยอห์นบอสโก มนัส  จวบสมัย
 
บทบาทหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์
ปี ค.ศ.1987-1988          ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระหฤทัย วัดเพลง
                                  จิตตาธิการเยาวชนระดับสังฆมณฑล
ปี ค.ศ.1989 - 1990        รองอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
                                  เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว
ปี ค.ศ.1991                 ศึกษา Evangelization ฟิลิปปินส์ และ EAPI ฟิลิปปินส์
ปี ค.ศ.1992-1995         อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
ปี ค.ศ.1996-1997         เจ้าอาวาสวัดราชบุรี
ปี ค.ศ.1998-2000         ศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิชา Moral Theology ที่อิตาลี  
ปี ค.ศ.2001-2005         รองอธิการบ้านเณรแสงธรรม  อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม
ปี ค.ศ.2005                 (1 ส.ค. – 22 ต.ค.) ร่วมโครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์
ปี ค.ศ.2006-2007         อุปสังฆราชประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
ปี ค.ศ.2007                 อุปสังฆราช รักษาการอธิการ สามเณราลัยแม่พระนิรมล
                                 ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
ปี ค.ศ.2008                 อุปสังฆราช อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ 
                                 ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
                                 เจ้าอาวาสรองอาสนวิหาร นักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

4 เมษายน ค.ศ.2009     ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี 
4 กรกฎาคม ค.ศ.2009    อภิเษกเป็นพระสังฆราช โดยพระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย  สมานจิต เป็นผู้อภิเษก 
ณ ศาลารวมใจโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
 
ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
สำนักเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวจากสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงแต่งตั้งคุณพ่อซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.2009
 
ด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงรับการลาเกษียณของพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี และทรงแต่งตั้งคุณพ่อซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประมุของค์ใหม่ของสังฆมณฑลจันทบุรี
 
ความหมายของตราประจำตำแหน่ง
 
“PAX ET CARITAS”

“สันติภาพและความรัก”
 

คติพจน์นี้บ่งบอกถึงความตั้งใจที่จะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการเป็นผู้นำสันติภาพและความรักสู่เพื่อนพี่น้องทั้งหลาย ตามแบบอย่างของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ดังในบทภาวนาของท่าน ที่ซื่อเรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยพลังที่มีชีวิตชีวา และตามแบบอย่างของคุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา ผู้รับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ 
 
สัญลักษณ์และความหมาย
พื้นสีทองสลับแดง
 
• สีทอง 
     เป็นสีแห่งความชื่นชมยินดีและความปิติสุข จากชีวิตที่มีสันติและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เพื่อนพี่น้อง และสิ่งสร้างทั้งหลาย “ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” (มธ 5:9)
 
• สีแดง 
     เป็นสีแห่งความรักและความเสียสละ ความรักที่ยอมสละชีวิตให้ตามแบบฉบับของพระเยซูคริสตเจ้า
“ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)
 
• นกพิราบ  
     พระจิตเจ้า ผู้ทรงกระทำกิจการของพระเจ้าในชีวิตของเรา ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและสันติ 
“พระจิตเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลำพังมนุษย์ทำอะไรไม่ได้” (ยน 6:63) 
 
• หนังสือพระคัมภีร์
       พระวาจาทรงชีวิต ข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้า ที่ปรากฎให้เห็นในพระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซูคริสตเจ้า 
“พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตร จะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร (ยน 3:16)
 
• แผ่นปังและกาลิกซ์  
     ศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าและ เข้าร่วมในพระกายทิพย์ของพระองค์ “ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา ก็ดำรงอยู่ในเรา และเราก็ดำรงอยู่ในเขา (ยน 6:56)
 
• ดาว  
   พระนางมารีอา พระมารดาของพระเจ้าและพระผู้ไถ่ ผู้ทรงเป็นแบบฉบับแห่งความเชื่อและความรักสำหรับ
พระศาสนจักร และเป็นที่พึ่งของคริสตชน