คุณพ่อยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

  • Print
 
 
 
คุณพ่อยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา
 
REV. JOSEPH DISAPON RUNGROJWORAWATTHANA
 
 
คุณพ่อยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1985
สถานที่เกิด  ปทุมธานี  รับศีลล้างบาปที่วัด พระวิสุทธิวงส์ ลำไทร  
เป็นสัตบุรุษวัด พระวิสุทธิวงส์ ลำไทร 
ชื่อบิดา ยอแซฟ มนัญชัย รุ่งโรจน์วรวัฒนา
ชื่อมารดา อันนา ลัดดา รุ่งโรจน์วรวัฒนา 
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 3 คน (คุณพ่อเป็นคนแรก)
 
การศึกษา
ระดับประถม         โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร  
ระดับมัธยมต้น      โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร   
ระดับมัธยมปลาย  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ระดับอุดมศึกษา    วิทยาลัยแสงธรรม 
                         ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
                         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
 
 
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามของวัด   พระวิสุทธิวงส์ ลำไทร  
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร               คุณพ่อ หลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร  
บ้านเณรเล็ก                    สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  
บ้านเณรกลาง                  สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช  
บ้านเณรใหญ่                   สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม 
วันที่ 13 สิงหาคม 2011 โดย พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 วันที่ 11 สิงหาคม 2012 โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  
 
บ่อเกิดกระแสเรียก   เป็นเด็กช่วยมิสซา,เห็นถึงความห่วงใย 
ความใจดี ความรักที่พระสงฆ์มีต่อทุกคน ,ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว  
 
การบวช
วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2014  ณ อาคารบุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงานหลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 
 
5 พ.ค. 2014 - 13 พ.ค. 2017       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
13 พ.ค. 2017 - 9 พ.ค. 2020       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
13 พ.ค. 2017 - 9 พ.ค. 2020       ศึกษาต่อภายในประเทศ
9 พ.ค. 2020 - ปัจจุบัน                รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์    
 
 
 
 
 
 
คติพจน์    
 
                           “พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์” (รม.8:28)