คุณพ่อสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย

  • Print
 
  
คุณพ่อสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย

REV. STEFEN WEERAYUTH KIEATSAKULCHAI 
 
 
คุณพ่อสเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1985
สถานที่เกิด โรงพยาบาลเยาวรักษ์ กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวัด  แม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด บางสะแก
สัตบุรุษวัด แม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด บางสะแก 
ชื่อบิดา ยากอบ วิชัย เกียรติสกุลชัย  
ชื่อมารดา  เอเยนีอา อรษา ศรีวรรณ 
จำนวนพี่น้องในครอบครัว  3 คน (คุณพ่อเป็นคนแรก)
 
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ  
ระดับมัธยมศึกษา     โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ระดับอุดมศึกษา       วิทยาลัยแสงธรรม 
                            ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
                            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม  
 
กระแสเรียก
เข้าบ้านเณรในนามวัด   แม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด บางสะแก  
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร          คุณพ่อ แอนโทนี่ บัณฑิตย์ ประจงกิจ   
บ้านเณรเล็ก               สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
บ้านเณรกลาง             สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (นครราชสีมา) 
บ้านเณรใหญ่              สามเณราลัยแสงธรรม (สามพราน)
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม 
วันที่ 13 สิงหาคม 2011    โดย พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม 
วันที่ 11 สิงหาคม 2012    โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี   
 
บ่อเกิดกระแสเรียก  บิดา มารดา ปลูกฝังความเชื่อ และพาไปวัดทุกอาทิตย์ , 
จากนั้นก็ได้เป็นเด็กช่วยมิสซา และอยากถวายมิสซาอย่างพระสงฆ์ ,
พระสงฆ์เจ้าอาวาสเชิญชวนให้เข้าบ้านเณร
 
การบวช
วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ณ อาคารบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2
ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม   
โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงานหลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 
 
5 พ.ค. 2014 - 13 พ.ค. 2017          ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
13 พ.ค. 2017 - 9 พ.ค. 2020          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
13 พ.ค. 2017 - 9 พ.ค. 2020          ศึกษาต่อภายในประเทศ
9 พ.ค. 2020 - ปัจจุบัน                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์                
 
 
 
 
 
 
 
 
คติพจน์      
 
                       “เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา”( 1ยน4:16)