คุณพ่ออันตน เอกชัย โสรัจจกิจ

  • Print

 
คุณพ่อ อันตน  เอกชัย  โสรัจจกิจ
 
REV.  ANTHONY  EKKACHAI   SORATCHAKIT
 
 
คุณพ่อ อันตน  เอกชัย  โสรัจจกิจ  เกิดวันที่ 1 มกราคม  ค.ศ. 1972  จังหวัดสมุทรปราการ  
รับศีลล้างบาปวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.1973 วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระปากลัด
บิดาชื่อ ยออากิม บุญอิ่ม โสรัจจกิจ  
มารดาชื่อ โกธิลดาประชุม  โสรัจจกิจ  มีพี่น้องทั้งหมด  4  คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
 
การศึกษา
ปี ค.ศ. 1978-1984 ประถมศึกษาปีที่ 1- 6    โรงเรียนประชานารถ
ปี ค.ศ. 1984-1990 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6   โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ สามพราน
ปี ค.ศ. 1993-2001 ปริญญาตรี   วิทยาลัยแสงธรรม   คณะมนุษยศาสตร์  
 สาขาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์   วันที่  19  พฤษภาคม  ค.ศ. 2002
ที่  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
5 พ.ค. 2002 - 10 พ.ค. 2004         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  ดินแดง 
10 พ.ค. 2004 - 5 พ.ค. 2007         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
5 พ.ค. 2007 - 1 พ.ค. 2008          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล  
1 พ.ค. 2008 - 30 เม.ย. 2011        ผู้จัดการสักการสถานฯ 
1 พ.ค. 2008 - 30 เม.ย. 2011        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
30 เม.ย. 2011 - 5 พ.ค. 2012        รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์,
                                               
จิตตาภิบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
                                               ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์
5 พ.ค. 2012 - 13 พ.ค. 2017         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
5 พ.ค. 2012 - 5 พ.ค. 2018           จิตตาภิบาลคณะธิดาเมตตาธรรม
4 พ.ค. 2015 - 5 พ.ค. 2018           ศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ
13 พ.ค. 2017 - 5 พ.ค. 2018         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส           
5 พ.ค. 2018 – ปัจจุบัน                 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ 
 
 
 
 
คติพจน์
 
“ไม่มีวันใดเลยในชีวิตที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้หมดหรือเพียงพอ เพราะชีวิตคือการขอบพระคุณ”