คุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวน

  • Print
 
คุณพ่อ ยอห์น บอสโก สุขุม  กิจสงวน

REV. JOHN BOSCO SUKHUM  KITSANGUAN
 
 
คุณพ่อ ยอห์น บอสโก สุขุม  กิจสงวน เกิดวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1955  จังหวัดนครปฐม
รับศีลล้างบาปวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1955 วัดนักบุญเปโตร สามพราน  
บิดาชื่ออันตน ชุมพล  กิจสงวน  มารดาชื่ออักแนส เง็กซี กิจสงวน (กฤษบำรุง)  
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน  เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ.1962-1972 เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ปี ค.ศ.1972-1975 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพรานตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 
- ปี ค.ศ.1975-1976 ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 
- ปี ค.ศ.1976-1982 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี มนุษยศาสตร์
                           บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา 
- ปี ค.ศ.1986         สอบได้วุฒิ พ.ม. ของกระทรวงศึกษาธิการ
- ปี ค.ศ.1990         เรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
- ปี ค.ศ.2004-2006 จบปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
8 เม.ย.1983 - 10 มิ.ย.1984       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 
10 มิ.ย.1984 - 1 พ.ค.1989        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุง เทพฯ
1 พ.ค.1989 - 8 พ.ค.1990         เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
8 พ.ค.1990 - 15 พ.ค.1992       ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
8 พ.ค.1990 - 15 พ.ค.1992       ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน สมุทรสาคร
15 พ.ค.1992 - 2 พ.ค.1999       ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
15 พ.ค.1992 - 2 พ.ค.1999       เจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล กาลิกอยส์ เชียงดาว จ. เชียงราย
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004       เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา อู่ทอง และกลุ่มคริสตชนด่านช้าง
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009     เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา  หนองจอก
13 พ.ค.2009 - 5 พ.ค.2014       เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด 
5 พ.ค.2014- ปัจจุบัน                เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร