คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

  • Print
 
คุณพ่อ นิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

REV.  NICOLAS  SAKCHAI  SAPHAPRAMAI
 
 
คุณพ่อ นิโคลาส  ศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัประไมย   เกิดวันที่ 15  พฤศจิกายน ค.ศ. 1954  จังหวัดนครปฐม  
รับศีลล้างบาปวันที่  12  ธันวาคม  ค.ศ. 1954  
บิดาชื่อเบเนดิกโต กิมเพ้ง ทรัพย์อัประไมย (แซ่เฮง)  ชื่อมารดาชื่ออันนา ซกเตียง ทรัพย์อัประไมย (แซ่เต็ง)  
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน  เป็นชาย 3 คน  เป็นหญิง 3 คน  คุณพ่อเป็นคนที่ 3
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
- ปี ค.ศ.1969-1973 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  
- ปี ค.ศ.1973-1975 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
- ปี ค.ศ.1975-1981 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 
  บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- จบปริญญาโท  ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  คณะคุรุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
10 มิ.ย.1984 - 1 พ.ค.1986       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ สามเสน กรุงเทพฯ
1 พ.ค.1986 - 8 พ.ค.1990        เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
8 พ.ค.1990 - 7 พ.ค.1995        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ
7 พ.ค.1995 - 10 พ.ค.1998      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
10 พ.ค.1998 - 2 พ.ค.1999      ผู้ดูแลวัดประจำโรงเรียนมารีสวรรค์
2 พ.ค.1999 - 14 พ.ค.2000      เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
14 พ.ค.2000 - 14 พ.ค.2006    ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน 
14 พ.ค.2000 - 14 พ.ค.2006    ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟสามพราน 
14 พ.ค.2006 - 5 พ.ค.2012      เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
30 เม.ย.2011 - 5 พ.ค.2012     ประธานสำนักมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา
                                           ของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
5 พ.ค.2012 - 5 พ.ค. 2018       เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
5 พ.ค. 2018 - 17 พ.ค.2019     เจ้าอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
17 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน           เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี