คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

REV. FRANCIS XAVIER DECHA  ARPORNRATANA
 
 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์   เกิดวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1958 กรุงเทพฯ  
รับศีลล้างบาปวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1958 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  
บิดาชื่อยอห์น บัปติสต์ หวล อาภรณ์รัตน์  มารดาชื่อเซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์  
มีพี่น้องทั้งหมด 12 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 5 คน 
 
การศึกษา
ปี ค.ศ. 1971 – 1976 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จบ ม.ศ. 5)
ปี ค.ศ. 1976 – 1977 เป็นสามเณรกลาง รุ่นที่ 2 ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
ปี ค.ศ. 1977 – 1984 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี      
                             ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาปรัชญา
                             และศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา
ปี ค.ศ. 1986            ประกาศนียบัตรครู(พิเศษมัธยม) สถาบันกรมการฝึกหัดครู             
ปี ค.ศ. 2002            ปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1 ส.ค. - 17 ต.ค. 2003 ร่วมโครงการพักภารกิจ ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์
4 ก.ค. - 17 ต.ค. 2010 อบรมหลักสูตร การพัฒนาการจัดการรุ่นที่ 49 สถาบันบัณฑิต พัฒนศาสตร์ 
8 - 22 พ.ย. 2014       อบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำหลักสูตร ภาวะผู้นำในศตวรรษ      ที่ 21 แนวทางการพัฒนาและประสบการณ์ รุ่นที่ 2 
8-26 พ.ค. 2018         อบรมหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
10 มิ.ย. 1984  - 1 พ.ค. 1985       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา 
                                              และวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
1 พ.ค. 1985  – 1 พ.ค. 1987       จิตตาธิการเยาวชน
1 พ.ค. 1985  – 1 พ.ค. 1986       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก (พักประจำวัด)
1 พ.ค. 1986  - 11 พ.ค. 1987      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
11 พ.ค. 1987  - 5 พ.ค. 2002      ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
11 พ.ค. 1987  - 1 พ.ค. 1999      รับผิดชอบชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อ. แม่สอด จ. ตาก
1 พ.ค. 2000  - 5 พ.ค. 2002        เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม
5 พ.ค. 2002  - 5 พ.ค. 2007        เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง
10 พ.ค. 2004  - 5 พ.ค. 2007      เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก 
                                              (วัดน้อยนักบุญมีคาแอล) 
 5 พ.ค.2007  - 1 พ.ค.2008          เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน
                                               และผู้จัดการแผนกจิตตาภิบาลของฝ่ายการศึกษาฯ
1 พ.ค. 2008 - ปัจจุบัน                ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
1 พ.ค. 2010 - ปัจจุบัน                เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)
                                              สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
ปี ค.ศ. 2011 - ปัจจุบัน                คณะกรรมการของ OIEC Council  
1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2019        คณะกรรมการการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและ สันติภาพ
                                              แผนกยุติธรรมและสันติของกรรมาธิการ
                                              ฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย 
16 ม.ค. 2012  - ปัจจุบัน             คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
                                              และปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไก
                                             ทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
24 เม.ย. 2012  - ปัจจุบัน            คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ ประเภท กรรมการผู้แทนศาสนาอื่น 
17 ก.ค. 2012 - ปัจจุบัน              คณะกรรมการดำเนินงานประเมินและพัฒนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
                                             สาขาวิชาคริสต์ศาสน- ศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
23 ม.ค. 2013  - ปัจจุบัน             นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) 
22 ก.พ. 2013  - ปัจจุบัน            คณะทำงานด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
                                            การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1 พ.ค. 2013 - ปัจจุบัน               ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์โธมัส 
9 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน               กรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ 
                                             เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
1 ส.ค. 2017 - ปัจจุบัน                กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 
 
 
หน้าที่พิเศษ
 
ปี ค.ศ.1994 – 1997 1. ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรม
                            2. กลุ่มชาติพันธุ์
ปี ค.ศ.1997 – 2002 1. ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครสวรรค์
                            2. ผู้อำนวยการศูนย์นักบุญเทเรซา เพื่อการศึกษาปกาเกอะญอ เขตแม่สอด จ. ตาก
                            3. ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลี้ภัย สังฆมณฑลนครสวรรค์
                            4. ผู้อำนวยการศูนย์ EDM เพื่อการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ เขตแม่สอด จ.ตาก 
                            5. ผู้อำนวยการศูนย์ CCF เขตแม่สอด จ.ตาก
5 พ.ค. 2002 – 5 พ.ค. 2007   หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
5 พ.ค. 2007 – 1 พ.ค. 2008   หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
                                         และประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
คุณพ่อมีพี่ชายที่บวชเป็นพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บวช  7  มิถุนายน  ค.ศ.  1981
คือ  คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์
ปัจจุบัน  ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009