คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

REV. FRANCIS XAVIER DECHA  ARPORNRATANA
 
 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์   เกิดวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1958 กรุงเทพฯ  
รับศีลล้างบาปวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1958 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  
บิดาชื่อยอห์น บัปติสต์ หวล อาภรณ์รัตน์  มารดาชื่อเซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์  
มีพี่น้องทั้งหมด 12 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 5 คน 
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1971-1975    เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
- ปี ค.ศ. 1975-1977    เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1977-1984    เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
                               สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 2002            จบปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   
                               คณะบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
10 มิ.ย. 1984 - 1 พ.ค. 1985         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา 
                                               และวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
1 พ.ค. 1985 – 1 พ.ค. 1986         จิตตาธิการเยาวชน
1 พ.ค. 1985 – 1 พ.ค. 1986         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
1 พ.ค. 1986 - 11 พ.ค. 1987        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
11 พ.ค. 1987 - 5 พ.ค. 2002        ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
11 พ.ค. 1987 - 1 พ.ค. 2000        รับผิดชอบชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อ. แม่สอด จ. ตาก
1 พ.ค. 2000 - 5 พ.ค. 2002          เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม
5 พ.ค. 2002 - 5 พ.ค. 2007          เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง
10 พ.ค. 2004 - 5 พ.ค. 2007        เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก 
                                               (วัดน้อยนักบุญมีคาแอล) 
 5 พ.ค.2007 - 1 พ.ค.2008           เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน
                                               และผู้จัดการแผนกจิตตาภิบาลของฝ่ายการศึกษาฯ
1 พ.ค.2008 - ปัจจุบัน                   ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนฯ  
1 พ.ค.2008 - 13 พ.ค.2009           พักที่บ้านสวนยอแซฟ สามพราน
13 พ.ค.2009 - 30 เม.ย.2010        ช่วยงานอภิบาลวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
                                                และพักประจำที่วัด
30 เม.ย.2010 – 1 พ.ค.2013          ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
                                                และพักประจำที่วัด
1 พ.ค.2013 - ปัจจุบัน                   ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของ
                                                อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,  เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิก
                                                เพื่อการศึกษาสภาพระสังฆราช, นายกสมาคมสภาการศึกษา
                                                คาทอลิกแห่งประเทศไทย
                                                พักประจำอาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
21 พ.ค. 2015 - ปัจจุบัน                 ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์โธมัส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณพ่อมีพี่ชายที่บวชเป็นพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บวช  7  มิถุนายน  ค.ศ.  1981
คือ  คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์
ปัจจุบัน  ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009