คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

REV. FRANCIS XAVIER DECHA  ARPORNRATANA
 
 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์   เกิดวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1958 กรุงเทพฯ  
รับศีลล้างบาปวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1958 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  
บิดาชื่อยอห์น บัปติสต์ หวล อาภรณ์รัตน์  มารดาชื่อเซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์  
มีพี่น้องทั้งหมด 12 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 5 คน 
 
การศึกษา
ปี ค.ศ. 1971 – 1976      เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
                                  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จบ ม.ศ. 5)
ปี ค.ศ. 1976 – 1977      เป็นสามเณรกลาง รุ่นที่ 2 ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
ปี ค.ศ. 1977 – 1984      เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาปรัชญา
                                 และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
ปี ค.ศ. 1986                ประกาศนียบัตรครู(พิเศษมัธยม) สถาบันกรมการฝึกหัดครู             
ปี ค.ศ. 2002                ปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
10 มิ.ย. 1984 - 1 พ.ค. 1985         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา 
                                               และวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
1 พ.ค. 1985 – 1 พ.ค. 1987         จิตตาธิการเยาวชน
1 พ.ค. 1985 – 1 พ.ค. 1986         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก (พักประจำวัด)
1 พ.ค. 1986 - 11 พ.ค. 1987        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
11 พ.ค. 1987 - 5 พ.ค. 2002        ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
11 พ.ค. 1987 - 1 พ.ค. 1999        รับผิดชอบชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อ. แม่สอด จ. ตาก
1 พ.ค. 2000 - 5 พ.ค. 2002          เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม
5 พ.ค. 2002 - 5 พ.ค. 2007          เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง
10 พ.ค. 2004 - 5 พ.ค. 2007        เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก 
                                               (วัดน้อยนักบุญมีคาแอล) 
 5 พ.ค.2007 - 1 พ.ค.2008           เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน
                                               และผู้จัดการแผนกจิตตาภิบาลของฝ่ายการศึกษาฯ
1 พ.ค. 2008 - ปัจจุบัน                 ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
1 พ.ค. 2010 - ปัจจุบัน                 เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา (สภาการศึกษาคาทอลิกฯ)
                                               สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (วาระ 3 ปี) ต่อวาระที่ 2
ปี ค.ศ. 2011 - ปัจจุบัน                 คณะกรรมการของ OIEC Council (วาระ 4 ปี) ต่อวาระที่ 2
1 ม.ค. 2012 – ปัจจุบัน                 คณะกรรมการการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (วาระ 3 ปี) แผนกยุติธรรม
                                              และสันติของกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ต่อวาระที่ 2
16 ม.ค. 2012 - ปัจจุบัน               คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
                                              การทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
24 เม.ย. 2012 - ปัจจุบัน              คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ ประเภทกรรมการผู้แทนศาสนาอื่น (วาระ 4 ปี)
17 ก.ค. 2012 - ปัจจุบัน               คณะกรรมการดำเนินงานประเมินและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
                                              สาขาวิชาคริสต์ศาสนาศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
23 ม.ค. 2013 - ปัจจุบัน               นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) 
22 ก.พ. 2013 - ปัจจุบัน              คณะทำงานด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
                                             การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1 พ.ค. 2013 - ปัจจุบัน                ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์โธมัส 
9 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน                กรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
หน้าที่พิเศษ
 
ปี ค.ศ.1994 – 1997 1. ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรม
                            2. กลุ่มชาติพันธุ์
ปี ค.ศ.1997 – 2002 1. ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครสวรรค์
                            2. ผู้อำนวยการศูนย์นักบุญเทเรซา เพื่อการศึกษาปกาเกอะญอ เขตแม่สอด จ. ตาก
                            3. ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลี้ภัย สังฆมณฑลนครสวรรค์
                            4. ผู้อำนวยการศูนย์ EDM เพื่อการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ เขตแม่สอด จ.ตาก 
                            5. ผู้อำนวยการศูนย์ CCF เขตแม่สอด จ.ตาก
5 พ.ค. 2002 – 5 พ.ค. 2007   หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
5 พ.ค. 2007 – 1 พ.ค. 2008   หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
                                         และประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
คุณพ่อมีพี่ชายที่บวชเป็นพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บวช  7  มิถุนายน  ค.ศ.  1981
คือ  คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์
ปัจจุบัน  ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009