คุณพ่อยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ

  • Print
 
คุณพ่อ ยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ

REV. JOHN  WITCHUKORN  GAETPAB
 
 
คุณพ่อ ยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ  เกิดวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1958  จังหวัดสุพรรณบุรี  
รับศีลล้างบาปวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1959  วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
บิดาชื่อยอแซฟ บุญชู เกตุภาพ มารดาชื่อมารีอา แฉล้ม เกตุภาพ  
มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1965-1973      เรียนที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
                                 ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1973-1977      เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
- ปี ค.ศ. 1978-1979      เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1979              ศึกษาชีวิตการเป็นที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1980-1987      เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี
                                 ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 2002              จบปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1987
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
7 มิ.ย. 1987 - 6 พ.ค. 1991        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
6 พ.ค. 1991 - 5 พ.ค. 1996       เจ้าอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
5 พ.ค. 1996 - 2 พ.ค. 1999       เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004      เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
10 พ.ค. 2004 - 13 พ.ค. 2009    อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
13 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2014      เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
5 พ.ค. 2014 - 6 มี.ค. 2021        เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน                
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค และผู้จัดการ "บ้านหทัยการุณย์"