คุณพ่อยอแซฟ ศุภกิจ เลิศจิตรเลขา

  • Print
 
คุณพ่อ ยอแซฟ ศุภกิจ เลิศจิตรเลขา

REV. JOSEPH   SUPHAKIJ   LERTJITLEAKHA
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ ศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เกิดวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1959   จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับศีลล้างบาปวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1959 วัดแม่พระฟาติมา บางวัว
บิดาชื่อเปาโล ก๊กเม้ง เลิศจิตรเลขา (แซ่ลี้)  มารดาชื่อมารีอา ยู้ เลิศจิตรเลขา (แซ่ลี้)  (เสียชีวิต)
มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1965-1976   เรียนที่โรงมารดานฤมล บางวัว ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1976-1978   เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 
- ปี ค.ศ. 1978-1980   เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1980           ศึกษาชีวิตการเป็นเณร ที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 
- ปี ค.ศ. 1981-1987   เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
                              บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1990-1991   จบปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
                              สาขาบริหารการศึกษา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1987
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
11 พ.ค.1987 - 1 พ.ค.1989         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
1 พ.ค.1989 - 1 พ.ค.1994           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
1 พ.ค.1994 - 7 พ.ค.1995           เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน
7 พ.ค.1995 - 14 พ.ค.2000         ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
2 พ.ค.1999 - 14 พ.ค.2000         ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
14 พ.ค.2000 - 10 พ.ค.2004        เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
                                              ผู้จัดการ-ครูใหญ่ โรงเรียนกุหลาบวิทยา
10 พ.ค. 2004 - 13 พ.ค.2009      เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
13 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2014       เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
5 พ.ค. 2014 - 9 พ.ค. 2020         เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
9 พ.ค. 2020 - ปัจจุบัน                พักรักษาตัว