คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สุนัย สุขชัย

  • Print
 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุนัย สุขชัย
 
REV. FRANCIS XAVIER  SUNAI  SUKCHAI
 
 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุนัย สุขชัย   เกิดวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1958 เขตดุสิต กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.1958 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  
บิดาชื่อยาโกเบ กรุง สุขชัย   มารดาชื่อ เซซีลีอา เตือน สุขชัย  
มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 4 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1970-1973  เรียนที่โรงเรียนโยนอ๊อฟอาร์ค ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 4 
- ปี ค.ศ. 1973-1978  เรียนที่โรงเรียนพันธะศึกษา ตชั้นประถมปีที่ 5-7
- ปี ค.ศ. 1978-1982  เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
- ปี ค.ศ. 1982-1983  เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1983-1984  ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1984-1990  เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
                             สาขาปรัชญา 
และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1986         สมัครสอบ ได้วุฒิ พ.ม.
- ปี ค.ศ. 1995         จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษามหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ค.ม)
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1991
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงานหลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
8 พ.ค.1990 - 6 พ.ค.1991               ช่วยงานอภิบาลวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
6 พ.ค.1991 - 1 พ.ค.1993               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
1 พ.ค.1993 - 10 พ.ค.1998             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
10 พ.ค.1998 - 6 พ.ค.1999             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
6 พ.ค.1999 - 12 พ.ค.2003             ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
6 พ.ค.1999 - 1 พ.ค.2001               เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกนักบุญยอแซฟ พิจิตร
1 พ.ค.2001 - 5 พ.ค.2002               เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า สุโขทัย
5 พ.ค.2002 - 12 พ.ค.2003             เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร  ตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
12 พ.ค.2003 - 10 พ.ค.2004           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์  ลำไทร
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009           จิตตาภิบาลซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม, 
                                                  ช่วยงานดูแลคนชราที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
                                                  ช่วยงานอภิบาลและพักประจำวัดที่วัดพระวิสุทธิวงส์ลำไทร
13 พ.ค. 2009 - 4 พ.ค. 2015           จิตตาภิบาลวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ (วัดประจำบ้านเซนต์ปอล)
5 พ.ค. 2014 - 4 พ.ค. 2015             พักประจำและช่วยงานอภิบาลที่วัดเซนต์ร็อค
4 พ.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2017           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
13 พ.ค. 2017- 4 ก.ค. 2017             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระสกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
4 ก.ค. 2017 -  5 พ.ค. 2018            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพฯ (เปรมฤดีศึกษา)
5 พ.ค. 2018 - ปัจจุบัน                    ผู้ช้วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน