คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร

  • Print
 
คุณพ่อ เปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร

REV. PETER  SOMKIAT  BOONANANTABUTH
 
 
คุณพ่อ เปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร เกิดวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1963 กรุงเทพฯ      
รับศีลล้างบาปวันที่ 23  พฤษภาคม  ค.ศ. 1963 วัดแม่พระลูกประคำ  (กาลหว่าร์)
บิดาชื่อยอร์ช เย้าหลิ่ม บุญอนันตบุตร (แซ่บุน) มารดาชื่อเทเรซา กิมหย่ง บุญอนันตบุตร (แซ่ลิ้ม)
มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน  เป็นชาย 8 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 9
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1969-1980     ที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์ บางสะแก ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1980-1981     ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
- ปี ค.ศ. 1982-1983     เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักยุญยอแซฟ สามพราน 
- ปี ค.ศ. 1984             ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1985-1991     เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
                                 สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- 14 พ.ค. 2000-2002    ศึกษาต่อ ปริญญาโท  วิชาศาสนสัมพันธ์ ที่กรุงโรม 
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1992
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
15 พ.ค.1992-7 พ.ค.1995       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
7 พ.ค.1995-5 พ.ค.1996         ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
5 พ.ค.1996-14 พ.ค.2000       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
14 พ.ค.2000-5 พ.ค.2002       ศึกษาต่อ  “วิชาศาสนสัมพันธ์”  ที่กรุงโรม
5 พ.ค.2002-5 พ.ค.2007         เจ้าอาวาสวัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด
5 พ.ค.2007-13 พ.ค.2009       ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนสัมพันธ์,
5 พ.ค.2007-13 พ.ค.2009       ช่วยงานอภิบาลและพักประจำที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
13 พ.ค. 2009 - ปัจจุบัน          ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูต, ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์
                                          และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  
13 พ.ค. 2009 - ปัจจุบัน          พักประจำอาคารคาทอลิกแพร่ธรรม
4 พ.ค. 2015 - 13 พ.ค.2017    ช่วยงานอภิบาลวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
13 พ.ค. 2017 - ปัจจุบัน           ช่วยงานอภิบาลวัดพระกุมารเยซู กม.8
 
 
 
 

หน้าที่พิเศษ
 7 พ.ค. 1995 -   5 พ.ค. 1996       หัวหน้าแผนกงานเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 7 พ.ค. 1995 -   5 พ.ค. 1996       ผู้ดูแลบ้านสวนยอแซฟ สามพราน
 5 พ.ค. 1996 - 14 พ.ค. 2000       ผู้ช่วยจิตตาธิการ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
 4 พ.ค. 1997 - 14 พ.ค. 2000       จิตตาธิการวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
 
 
 
 
 
 
 
คำเตือนใจ
 
"พระสงฆ์ไม่ใช่บวชเพื่อตนเอง พระสงฆ์อภัยบาปให้ตัวเองไม่ได้ พระสงฆ์ โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ให้ตนเองไม่ได้"
 
ต้องจำ "การเป็นพระสงฆ์ไม่ได้มีไว้สำหรับตนเอง แต่พระสงฆ์มีไว้เพื่อทุกคน"
 
มีน้องชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บวช  1  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1997
คือ   คุณพ่อ ฟิลิป  ชูศักดิ์  บุญอนันตบุต