คุณพ่อเปโตร เชษฐา ไชยเดช

  • Print
คุณพ่อ เปโตร เชษฐา ไชยเดช
 
REV. PETER  CHETHA  CHAIYADEJ
 
 
คุณพ่อ เปโตร เชษฐา ไชยเดช  เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวันที่  22  พฤษภาคม ค.ศ. 1966  วัดฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
บิดาชื่อชลิต ไชยเดช  มารดาชื่อ ทองไสว ไชยเดช   มีพี่น้องทั้งหมด 2 คน เป็นชาย 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1969-1977  เรียนที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์ บางสะแก   ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1977-1982  เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5
- ปี ค.ศ. 1982-1984  เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1985-1986  ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1986-1993  เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี 
                             ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1997-2001  จบปริญญาโท  ด้านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงโรม
- ปี ค.ศ.  2005-2007 จบปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1993
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงานหลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
1 มิ.ย. 1993 - 1 พ.ค. 1994         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
1 พ.ค. 1994 - 7 พ.ค. 1995        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
7 พ.ค. 1995 - 4 พ.ค. 1997        ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
7 พ.ค. 1995 - 4 พ.ค. 1997        เจ้าอาวาสวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี
4 พ.ค. 1997 - 6 พ.ค. 2001        ศึกษาต่อด้านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ที่กรุงโรม
6 พ.ค. 2001 - 10 พ.ค. 2004      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
10 พ.ค. 2004 - 5 พ.ค. 2007      ช่วยงานด้านคำสอน กรุงเทพฯ
10 พ.ค. 2004 - 13 พ.ค. 2009    ผู้ช่วยอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”
13 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2014      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
30 เม.ย. 2011- 5 พ.ค. 2014      ผู้จัดการสักการสถานฯ 
5 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน               อาจารย์ประจำบ้านเณรใหญ่แสงธรรม
5 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน               จิตตาภิบาลประจำอารามกลาริส กาปูชินสามพราน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณพ่อมีน้องชาย ที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
บวช  4  มิถุนายน  ค.ศ.  1995
คือ  คุณพ่อ ยอแซฟ  อนุชา  ไชยเดช