สมัยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ.1973-1983