สมัยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ.1973-1983

Display # 
Title Author Hits
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช Written by หอจดหมายเหตุ 634
คุณพ่อยอห์น ไพฑูรย์ หอมจินดา Written by หอจดหมายเหตุ 1147
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สำรวย กิจสำเร็จ Written by หอจดหมายเหตุ 1022
คุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ Written by หอจดหมายเหตุ 1799
คุณพ่อยอแซฟ สมโภชน์ พูลโภคผล Written by หอจดหมายเหตุ 1191
คุณพ่อยอห์น ไพริน เกิดสมุทร Written by หอจดหมายเหตุ 819
คุณพ่ออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1367
คุณพ่อยอแซฟ บรรจบ โสภณ Written by หอจดหมายเหตุ 917
คุณพ่อยอแซฟ กิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ Written by หอจดหมายเหตุ 864
คุณพ่อยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1547

Page 2 of 4