คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ

  • Print
 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์  วิวัฒน์  แพร่สิริ

REV. JOHN BAPTIST VIVAT  PRAESIRI
 
 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ  เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1955  จังหวัดสมุทรปราการ
รับศีลล้างบาปวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1955  วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร  
บิดาชื่อยอแซฟ เอ้งเชียง แพร่สิริ (แซ่แพร่)  มารดาชื่อมารีอา บุญพา แพร่สิริ  
มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 5 คน เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6
 
การศึกษา
-ปี ค.ศ. 1961-1968   เรียนที่โรงเรียนราฟาแอล ปากน้ำ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1969-1973  เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- ปี ค.ศ. 1973-1975  เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน เป็นเวลา 2 ปี
- ปี ค.ศ. 1975-1980  เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
                              สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- เรียนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จบปริญญาโท สาขาด้านการศึกษา
- ปี ค.ศ. 1996  จบปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1982
ที่ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
3 พ.ค. 1982 - 1 พ.ค. 1986       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
3 พ.ค. 1982 - 1 พ.ค. 1986       หัวหน้าแผนกบริการสำนักมิสซังฯ
1 พ.ค. 1986 - 1 พ.ค. 1989       เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
1 พ.ค. 1986 - 11 พ.ค. 1987     ผู้จัดการโรงเรียนโยนออฟอาร์คพณิชยการ
1 พ.ค. 1989 - 8 พ.ค. 1990       ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
8 พ.ค. 1990 - 1 พ.ค. 1994       เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว
8 พ.ค. 1990 - 1 พ.ค. 1994       ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
                                            ในโรงเรียนแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
1 พ.ค. 1994 - 12 ม.ค. 1996      ผู้ดูแลวัดประจำโรงเรียนมารีสวรรค์
12 ม.ค. 1996 - 2 พ.ค. 1999     ช่วยงานด้านการศึกษาที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
12 ม.ค. 1996 -  2 พ.ค. 1999    พักประจำที่บ้านพักพระสงฆ์อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย
12 ม.ค. 1996 - 2 พ.ค. 1999     ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษา
                                            ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 พ.ค. 1999 - 6 พ.ค. 2001       ผู้ดูแลกลุ่มคริสตชนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล
6 พ.ค. 2001 - 5 พ.ค. 2002       เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ 
5 พ.ค. 2002 - 12 พ.ค. 2003     ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนแห่งอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ  (ทำงานเต็มเวลา)
5 พ.ค. 2002 - 12 พ.ค. 2003     จิตตาภิบาลคณะคภินีศรีชุมพาบาล
                                            และพักประจำที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
12 พ.ค. 2003 - 1 พ.ค. 2008     ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ทำงานเต็มเวลา
                                            และช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์หลุยส์
1 พ.ค. 2008 - 1 พ.ค. 2013       เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
1 พ.ค. 2013 - 6 มี.ค. 2021       เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน               เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก 
 
 
 
 
คติประจำใจ
 
" เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า"