คุณพ่อเปโตร ชวลิต กิจเจริญ

 
คุณพ่อ เปโตร ชวลิต กิจเจริญ

REV. PETER  CHAVALIT  KITCHAROEN
 
 
คุณพ่อ เปโตร ชวลิต กิจเจริญ   เกิดวันที่  27  สิงหาคม ค.ศ. 1944  จังหวัดนครปฐม      
รับศีลล้างบาปวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1944  วัดนักบุญเปโตร สามพราน
บิดาชื่อยอแซฟ ประทาน กิจเจริญ   มารดาชื่อซาบินา สร้อย กิจเจริญ
 
การศึกษา
- ปีค.ศ. 1951-1956 เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม ตั้งแต่ชั้นเตรียม
 ประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1956-1962 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 
- ปี ค.ศ. เรียนที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา และเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1990-1993 เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท  สาขาวิชาชีวิตฝ่ายจิต
 
การบวช 
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1973
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย   ประมุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
2 ส.ค.1973 - 8 ส.ค.1975         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซาหนองจอก
2 ส.ค.1973 - 8 ส.ค.1975         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ดหัวตะเข้  
8 ส.ค.1975 - 1 พ.ค.1979         เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด หัวตะเข้ 
8 ส.ค.1975 - 1 พ.ค.1979         เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
1 พ.ค.1979 - 7 พ.ค.1983        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
4 มี.ค.1981 - 7 พ.ค.1983         จิตตาธิการพลมารีคูเรียมารีสมภพ อยุธยา
8 เม.ย.1983 - 1 พ.ค.1989        ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
8 ส.ค.1983 - 10 มิ.ย.1984        รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์สองพี่น้อง 
1 พ.ค.1989 - 8 พ.ค.1990         เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
8 พ.ค.1990 - 24 มิ.ย.1990        ช่วยงานอภิบาลวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตรบางเชือกหนัง 
24 มิ.ย.1990 - 1 พ.ค.1993        ศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา 
                                             กรุงโรม ประเทศอิตาลี วิชาชีวิตฝ่ายจิต 
                                             ในนามของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1 พ.ค.1993-1 พ.ค.1994            หัวหน้าแผนกกิจกรรมฆราวาสแพร่ธรรม และ  Moblie Team 
                                             ปฏิบัติงานเต็มเวลา และพักที่สำนักมิสซังฯ
1 พ.ค.1994                              จิตตาธิการสามเณราลัยใหญ่แสงธรรม สามพราน 
6 พ.ค. 2001                            อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
5 พ.ค. 2007 - 30 เม.ย. 2010      จิตตาธิการคณะพลมารี  
30 เม.ย. 2010 - ปัจจุบัน             ผู้ช่วยจิตตาภิบาลอารามภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงทพฯ  
                                             พักประจำที่อารามพระหฤทัยฯ