คุณพ่อเปโตร สานิจ สถะวีระวงส์

  • Print
 
คุณพ่อ เปโตร สานิจ สถะวีระวงส์

REV. PETER  SANIT  SATHAVIRAVONG
 
 
คุณพ่อ เปโตร สานิจ สถะวีระวงส์ เกิดวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1947 กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปที่วัดคอนเซปชัญ  กรุงเทพฯ  บิดาชื่อสวัสดิ์   สถะวีระวงส์   มารดาชื่อน้อย   สถะวีระวงส์
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1953   เรียนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน 
- ปี ค.ศ. 1962   เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จบชั้นมัธยมปีที่ 6
- ปี ค.ศ. 1966   เป็นครูเณร ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
                      สมัครสอบเทียบ ความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.)
- ปี ค.ศ. 1969   เรียนที่บ้านเณรใหญ่ ปีนัง (General College) จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา  และเทวศาสตร์
-  ปี ค.ศ. 1986-1989  เรียนที่ MARYKNOLL SCHOOL OF THEOLOGY AFFILIATED   
TO UNIVERSITY  OF  THE  STATE OF  NEW  YORK   ประเทศสหรัฐอเมริกา จบโทปริญญา  สาขาเทวศาสตร์
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1974
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
1 ธ.ค. 1973-17 มี.ค. 1974         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
1 ธ.ค. 1973-17 มี.ค. 1974         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
17 มี.ค. 1974-13 มี.ค. 1975       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
13 มี.ค. 1975-19 เม.ย. 1976      เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
19 เม.ย. 1976-1 พ.ค. 1979       เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
19 เม.ย. 1976-1 พ.ค. 1979       เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี
1 พ.ค. 1979-10 พค. 1981         เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
10 พ.ค. 1981-10 มิ.ย. 1984       ประจำสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (COERR)
10 มิ.ย. 1984-1 พ.ค. 1986         ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
1 พ.ค. 1986-1 พ.ค. 1989          ศึกษาต่อ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของคณะเมรีโนล
1 พ.ค. 1989-6 พ.ค. 1991          ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
8 พ.ค. 1990-6 พ.ค. 1991          ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญเปโตร สามพราน
6 พ.ค. 1991-2 พ.ค. 1999          เลขานุการพระสังฆราช
6 พ.ค. 1991-2 พ.ค. 1999          เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
6 พ.ค. 1991-2 พ.ค. 1999          ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว
1 พ.ค. 1994-2 พ.ค. 1999          ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานเลขาธิการ
2 พ.ค. 1999-10 พ.ค. 2004        เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน นครปฐม
10 พ.ค. 2004-13 พ.ค. 2009      เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
13 พ.ค. 2009-16 ต.ค. 2009      เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง 
25 ก.ย. 2009 - 5 พ.ค. 2012       อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
5 พ.ค. 2012- 30 เม.ย. 2016       เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
30 เม.ย. 2016 - 6 มี.ค. 2021      เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์