1. คุณพ่อยอห์น ชุมภา คูรัตน์

  • Print
 
คุณพ่อ ยอห์น  ชุมภา คูรัตน์

REV. JOHN  XUMPHA   GURATANA
 
 
คุณพ่อ ยอห์น  ชุมภา คูรัตน์ เกิดวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1939
ภูมิลำเนา 2  ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 6 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
ชื่อบิดายอแซฟ ยง คูรัตน์ ชื่อมารดา มารีอา วาสน์ คูรัตน์
ศีลล้างบาป ศีลกำลัง  ณ วัดอัสสัมชัญ บางรัก ณ วัดอัสสัมชัญ บางรัก
ทะเบียนศีลล้างบาปเลขที่ 1047 วันที่รับศีลกำลัง 14 มีนาคม ค.ศ. 1948
วันที่รับศีลล้างบาป 13 สิงหาคม ค.ศ. 1939 โดย พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง
 โดย คุณพ่อเลเย ยอแซฟ แฟร์เลย์  พ่อทูนหัว ยวง-มารี สง่า หิตานันท์
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1945-1949 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก จบชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1949-1952 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จบชั้นมัธยมปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1952-1955 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จบชั้นมัธยมปีที่ 6
- ปี ค.ศ. 1955-1960 เป็นครูเณรสอนเรียนตามวัด สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ  
                            ได้วุฒิมัธยม ปีที่ 8 ( ม. 8 )
- ปี ค.ศ. 1960-1967 เรียนที่วิทยาลัยปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญญาโท 
                             สาขาปรัชญา และเทววิทยา
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร (ศรีราชา) วันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1949
- ในนามของวัดอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966
   ที่ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี
   โดย พระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน สมณมนตรีว่าการกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ
 
การปฏิบัติงาน / หน้าที่ประจำ
 
ธ.ค.1967 - ก.ค.1971                  ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
                                               อาจารย์ประจำสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
ก.ค.1971 - ก.ย.1971                  ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
ก.ย.1971 - ม.ค.1975                  ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
ก.ย.1971 - ม.ค.1975                  ผู้จัดการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ม.ค.1975 - 8 เม.ย.1983              พระสงฆ์ประจำสามเณราลัยใหญ่แสงธรรม
ม.ค.1975 - 8 เม.ย.1983              อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม (สอนวิชา Moral)
3 ก.ย.1975                               ที่ปรึกษาพระสังฆราช
8 เม.ย.1983 - 1 พ.ค.1989           เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
8 เม.ย.1983 - 1 พ.ค.1989           ผู้จัดการ - ครูใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
1 พ.ค.1989 - 1 พ.ค.1994            เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
1 พ.ค.1989 - 1 พ.ค.1994            ผู้อำนวยการฝ่ายงานปกครองวัด
1 พ.ค.1994 - 2 พ.ค.1999            เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004          เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
10 พ.ค.2004 - 14 พ.ค.2006        เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น
14 พ.ค. 2006 - 30 เม.ย. 2011     ลาเกษียณ พักที่บ้านอัมราฮัม สามพราน
30 เม.ย.  2011 - 2012               เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค
 
(เกษียณ) พักที่บ้านอับราฮัม
 
 
 
 
 
มีน้องที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 บวช วันที่ 29  มิถุนายน  ค.ศ.1968
คุณพ่อ มีคาแอล  อดุลย์  คูรัตน์
ที่ บ้านเณรปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
โดย พระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน สมณมนตรีกระทรวงเผยแพร่พระวรสาร