6. คุณพ่อกาบริแอล หว่อง

 

คุณพ่อกาบริแอล หว่อง          

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
 1866 1888   -  -  1918  วัดอุบลฯ